Turizm Yatırımları
2015-04-07 23:52:07
 1. Arazinin İmar Durumunun Tespiti

Turizm yatırımının yapılacağı yerlerin tercihi hususunda yatırımcının çeşitli imkânları bulunmaktadır. Yatırımcı hâlihazırda sahibi olduğu bir taşınmazı ya da satın alacağı bir taşınmazı yatırım yapmak amacıyla kullanabilir. Ayrıca, yatırımcı Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik uyarınca tahsis imkânından faydalanarak Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezleri içindeki kamu arazilerinin dışındaki Hazineye ait arazilerin ve yine bunların dışındaki orman arazilerinin tahsisini, yönetmelik ile öngörülen şartlar çerçevesinde talep edebilir.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerine yönelik imar planları Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılır/yaptırılır ve onaylanır. Bu planlar ile oluşan parseller, tahsis sözleşmesi ile yatırımcılara süreli olarak tahsis edilir ve lehine bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı tesis edilebilir. Kamuya ait arazilerin tahsis edilmesi usulleri ise, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiş olup, burada öngörülen ilan ve ön izin süreçlerine tabidir.

İmar planı belediye ve belediye sınırları dışında İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüklerinden talep edilir. Ancak bu plan turizm alanlarına ayrılmamış bir arazide yer alıyor ise buralarda turistik yatırım yapılamaz. Bu durumda, turizm yatırımını sağlayacak uygun imar planının yapılması şarttır.

Bunun için belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyeden, belediyeler dışında İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüklerinden veya İller Bankası Harita Dairesi Başkanlığından arazinin 1/1000 ölçekli haritasının hâlihazırda olup olmadığı tahkik edilir. Söz konusu harita mevcut değilse yaptırılır ve aynı makamlara onaylattırılır.

Turizme ayrılmış bölgelerde yer almayan alanlar ile ilgili imar planının yaptırılması ise ayrı bir prosedür teşkil etmektedir.

Bunların haricinde, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri İle Turizm Merkezlerinde kamu arazilerinin tahsisi, bu alanların dışında kalan kamu arazilerinin tahsisi ve bu arazilerin dışındaki orman arazilerinin tahsisi talep edilebilmektedir. Bu noktada da işlemler, Turizm Teşvik Kanunu ve Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğe tabidir.

Başvurulacak Merciler

   • İlgili ilin belediyesi
   • İlgili ilin Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü
   • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 1. Arazinin İmar Planının Yaptırılması

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinde mülkiyet hakkı sahibi olunan bir taşınmaz söz konusu ise, turizme ayrılmış bölgelerde arazi imar planlarının yaptırılması Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, yönetmelikte tanımlanan her ölçekte planlar gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak Bakanlıkça yapılır/yaptırılır ve re’sen onaylanır; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler de gerekçeleri ile birlikte bu yönetmelikte tanımlanan her ölçekte plan veya plan değişikliği Bakanlığa teklif edebilir. Bakanlık ise ön uygunluk kararı verebilir, reddedebilir veya planlama sınırını değiştirebilir.

Bu alanların haricindeki yerlerde mülkiyet hakkı sahibi olunan bir taşınmaz söz konusu ise, tabi olduğu yürürlükteki diğer mevzuata göre işlem yürütülmesi gerekmektedir.

Başvurulacak Merciler

  • İlgili ilin belediyesi
  • İlgili ilin Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 1. Turizm Yatırım Belgesi

Gerekli Belgeler

  • Başvuru dilekçesi
  • Yatırımın yeri, tür ve sınıfı, kapasitesi, finansmanı ve pazarlaması gibi bilgileri içeren rapor
  • Ticaret sicili gazetesi
  • İmza sirküleri
  • Fikir projesi
  • Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurul Kararı
  • Referans kişi veya kuruluş yazısı
  • Sağlık Bakanlığı yazısı
  • İsim tescil belgesi

Başvurulacak Merciler

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Kontrolörler Kurulu Başkanlığı
 1. Turizm İşletme Ruhsatı

Gerekli Belgeler

  • Başvuru dilekçesi
  • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
  • Vergi levhası

Başvurulacak Merciler

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı