Özel Ağaçlandırma Yatırımları
2015-04-07 23:27:59

TANIM: Bozuk orman alanları, hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde, gerçek ve tüzel kişililerce, Bakanlıkça onaylanan proje doğrultusunda yürütülen, faydalanma hakları ilgilisine ait olan ağaçlandırmalardır.

1.ÖZEL AĞAÇLANDIRMA YAPABİLECEK KİŞİ VE KURUMLAR

·  Köy Tüzel Kişilikleri,

·  Belde, İlçe, İl ve Büyükşehir Belediyeleri,

·  Kamu Kurum ve Kuruluşları,

·  Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri,

·  Köye Hizmet Götürme Birlikleri,

·  Odalar, Dernekler, Vakıflar,

·  Her türlü ticari şirketler,

·  Gerçek kişiler,

Özel ağaçlandırma yapabilir. Özel ağaçlandırmayı hukuki ve teşvik yönünden gerçek kişi olarak veya ticari şirket olarak yapmada herhangi bir fark yoktur.

2.ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINDA BAŞVURU

Özel Ağaçlandırma çalışması yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin;

2.1.  Ormanlık alanlarda; müracaat sahasının yeri ve mevkisini gösteren harita (müracaat yerinin işaretlendiği meşcere haritasının fotokopisi) veya kroki ile birlikte Orman İşletme Şefliği, Orman İşletme Müdürlüğü veya Orman Bölge Müdürlüklerine başvurulur. Orman bölge Müdürlükleri ayrıca Özel Ağaçlandırma kapsamına giren yerleri belirli dönemlerde ilan edebilir. 

Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 2013 yılı başvuru bedelleri aşağıya çıkarılmıştır

1.00     - 50.000 : 500

İLAN EDİLEN SAHANIN ALANI (m2)

BAŞVURU BEDELİ(TL)

5.000 - 50.000

500

50.001 - 100.000

1.000

100.001 - 200.000

1.500

200.001 - 500.000

2.500

2.2.  Hazine arazilerinde; varsa sahanın mülkiyet belgesi veya krokisi ile birlikte illerde valiliklere, ilçelerde kaymakamlıklara, Sahipli arazilerde; müracaat sahasının tapu belgesi ve tapu müdürlüklerinden temin edilen tapu çapı ve tapu kayıt örneği ile birlikte il çevre ve orman müdürlüklerine, müracaat etmeleri gerekir.

Saha tahsisleri, ormanlık alanlarda Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Hazine arazilerinde ise Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Tahsis belgeleri ile birlikte il çevre ve orman müdürlüklerine müracaat edilir. Her türlü mülkiyette yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarında; projelendirme, kredi ve hibe işlemleri il orman müdürlükleri tarafından yürütülür.

3.ÖZEL AĞAÇLANDIRMA BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

………………………ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE

 

…/…/2013- …/…/2013 tarihleri arasında idarenizce ilan edilen …………… İli………… İlçesi,…………… Köyü/Beldesindeki ………………… Orman İşletme Müdürlüğü, ………………………… Orman İşletme Şefliği, ……numaralı bölme ve ……… hektar sahada özel ağaçlandırma yapmak istiyorum. Söz konu sahayı mahallinde gördüğümü, özel ağaçlandırmaya uygun olduğunu ve kura çekilişine katılabilmem için tespit edilen başvuru bedelinin yatırılması gerektiğini kabul eder; Başvurumun değerlendirilmesi hususunu arz ederim. 

 

T.C. Kimlik No:………

Adres:

Ad/Soyadı

İmza/Kaşe

./…/2013

 

4.ÖZEL AĞAÇLANDIRMADA ETÜT VE PROJE YAPIMI

Özel ağaçlandırma amacıyla başvuru yapılan saha;

  • Orman alanlarında Orman ve Su İşleri  Bakanlığı tarafından 49 yıllığına saha tahsisi yapılır. Saha tahsisi, özel ağaçlandırma yapılan türün veya türlerin idare müddeti (biyolojik ömrü) sonuna kadar uzatılır. Bu süre projede belirtilir.
  • Hazine arazilerinde ise Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına, köy tüzel kişiliklerine ve belediyelere ön tahsis, diğer gerçek ve tüzel kişilere ön izin verilir. Projeler il çevre ve orman müdürlüklerince onaylandıktan sonra kesin izin ve tahsis yapılarak sözleşme imzalanır. İzin ve tahsis sözleşmeleri her 10 yılda bir yenilenir.
  • İzinler için Milli Emlak Genel Müdürlüğünce her yıl değişen kira bedeli alınır.(Örneğin; 2010 yılında kira bedeli türlere göre yıllık 1 dekar için 0,91–2,30 TL arasında değişmektedir.) Alt tür için Milli Emlak Genel Müdürlüğünce ayrıca kira bedeli alınır.
  • Gerek ormanlık alanlarda gerekse Hazine arazilerinde tahsis edilen sahalar için kira vb. herhangi bir ücret ödenmez.
  • İl orman müdürlükleri, adına saha tahsisi yapılan gerçek ve tüzel kişilerden 90 gün içerisinde, Hazine arazilerindeki talepler içinde ön tahsis/izin süreleri içerisinde “Ormancılık Büroları”na projelerini hazırlatıp il müdürlüğüne teslim etmelerini ister.
  • Projeler, il orman müdürlüklerince 15 gün içerisinde incelenir ve eksiklikler varsa düzelttirilir. Projelerin il çevre ve orman müdürlükleri tarafından onaylanmasını müteakip ormanlık alanlarda işletme müdürlükleri, Hazine arazilerinde ise Milli Emlak Müdürlükleri tarafından saha teslimi yapılarak idarece kabul edilebilir mazeret haricinde en geç bir yıl içerisinde işe başlanır.
  • Sahipli arazilerde yapılan özel ağaçlandırma müracaatlarında da projeler yukarıda belirtilen şartlarda müracaatçı tarafından “Ormancılık Büroları”na yaptırılır. Projenin il çevre ve orman müdürlüğünce onaylandığının ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde işe başlama zorunluluğu vardır.
  • Proje yapımında, toprak ve sulama suyu analizi ile proje yapım bedelleri müracaatçı tarafından karşılanır. 

5. ÖZEL AĞAÇLANDIRMA YAPILABİLECEK SAHALAR

• Bozuk orman alanları,

• Hazine arazileri,

• Özel ve tüzel kişiliklilere ait araziler.

 

6. ÖZEL AĞAÇLANDIRMADA SAHA BÜYÜKLÜĞÜ

ALT SINIR

• Hazine arazilerinde en az 20 dekar,

• Sahipli arazilerde en az 5 dekar

• Ormanlık alanlarda en az 5 dekar,

ÜST SINIR

• Orman ve Hazine arazilerinde her proje için 3000 dekarıdır.

7. ÖZEL AĞAÇLANDIRMADA MÜRACAAT VE SAHA TAHSİSİ

Orman Sayılan Yerlerde;

• Orman Bölge Müdürlüğü veya Orman işletme Müdürlüğüne kroki veya harita ile müracaat yapılır,

• Saha tahsisi Orman Genel Müdürlüğünce yapılır.

• Tahsis belgesi ile birlikte Çevre ve Orman il Müdürlüğüne müracaat edilir.

• Projelendirme, kredi ve hibe işlemleri il müdürlüğünce yürütülür.

Hazine ve Sahipli Arazilerde;

• Hazine arazilerinde illerde valiliklere, ilçelerde ise kaymakamlıklara müracaat edilir. Saha tahsisi Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yapılır.

• Tahsis belgesi ile birlikte Çevre ve Orman il Müdürlüğüne müracaat edilir.

•  Projelendirme, kredi ve hibe işlemleri il müdürlüğünce yürütülür.

•  Sahipli arazilerde müracaat Çevre ve Orman il Müdürlüğüne yapılır.

• Diğer işlemler il müdürlüğünce yürütülür.

8. ÖZEL AĞAÇLANDIRMAYA TAHSİS İZNİ VERİLMEYEN SAHALAR

a) Orman Sayılan Yerlerde;

• Verimli orman alanları,

• Yanan orman alanlar›,

• Deniz kıyı kenar çizgisinden itibaren 2000 metre, tabii göl kıyı kenar çizgisinden itibaren 500 metre

mesafe içinde bulunan yerler,

b) Hazine Arazilerinde;

• Mera, yaylak ve kışlaklar,

• İlan edilen kültür ve turizm alanları,

• Deniz, tabii göl ve akarsularda kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan alanlar

9. ORMAN SAYILAN YERLERDE İZİN ÖNCELİĞİ

Özel ağaçlandırma müracaatına konu sahanın, köy veya belde sınırları içinde kalması halinde; izin önceliği; köy tüzel kişiliğine, köy veya belde halkından ilk müracaat eden kişiye,

Müracaatçının dışardan olması durumunda ise;

• Köy tüzel kişiliğine veya köy halkından ilk müracaat eden kişiye,

• Belde belediye tüzel kişiliğine,

• Yapmamaları halinde ilk müracaatçıya tanınır.

10. ÖZEL AĞAÇLANDIRMA SAHALARINDA İZİN VERİLEN TESİSLER

Orman Sayılan Yerlerde;

Bakım ve koruma maksatlı taşınabilir konteynır karavan ve toprak sulama havuzuna izin verilebilir.

Hazine Arazilerinde;

Ormanlık alanlardakilere ilaveten 40 m2’lik bekçi kulübesi yapılabilir.

11. ÖZEL AĞAÇLANDIRMADA KULLANILAN TÜRLER

Orman Sayılan Yerlerde

Çam, sedir, meşe, kayın, kavak, söğüt, çınar, kızılağaç gibi odunundan faydalanılan türler,

• Ceviz, badem, fıstıkçamı, antepfıstığı, harnup, kestane defne gibi meyve ve yaprağından faydalanılan türler,

• Bu türlerin altında da tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkiler yetiştirilebilir.

Hazine ve Sahipli Arazilerde

Orman sayılan yerlerde kullanılan türlerin yansıra,

• Zeytin,

• Alt tür olarak üzüm bağı kurulabilir,

tarım ürünleri yetiştirilebilir.