Enerji Yatırımları
2015-04-07 23:25:32

I.  RUHSAT

Enerji sektöründeki tüm piyasa faaliyetleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) alınan belirli lisanslarla yürütülmektedir. Her bir piyasa faaliyeti ve faaliyetlerin gerçekleştirildiği her bir tesis/bölge için ayrı lisans gerekmektedir. Lisans sahipleri, lisans aldıkları her faaliyet için ayrı bir hesap tutmakla yükümlüdürler.

Lisanslar hiçbir koşulda devredilemez. Lisanslar en fazla 49 yıllık bir süre için verilir; üretim, iletim ve dağıtım lisanslarının asgari süresi ise 10 yıldır. Tesisler, muhasebe defterleri ve kayıtları EPDK incelemesine ve denetimine açık tutulmalıdır; ayrıca, lisans sahiplerinin kendilerinden istenen her türlü bilgi ve belgeyi EPDK'ya sunması gerekmektedir.

Elektrik piyasasında faaliyet göstermek için gerekli olan ilgili lisansları almak isteyen tüzel kişiler, EPDK kurul kararı ile belirlenen belgeleri eksiksiz bir şekilde göndererek EPDK’ya başvurmalıdır. Lisans başvurusundan lisansın EPDK kurul kararı ile çıkarılmasına kadar ilgili bütün işlemler Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ile düzenlenir. Elektrik piyasasındaki lisans işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler EPDK'nın resmi web sitesinde yer almaktadır: www.epdk.org.tr

Lisans başvurusunda bulunan kişinin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde belirtilen asgari sermayeye sahip olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişinin, başvuru yaptığı dönemde asgari sermaye koşulunu karşılayamaması durumunda, bu kişinin EPDK’nın lisans verilmesine ilişkin kurul kararını vereceği tarihten önceki 90 günlük süre içinde sermaye miktarını en azından Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde belirtilen asgari sermaye düzeyine yükseltmesi gerekmektedir. Öte yandan, EPDK kurulunun lisans verebilmesi için, elektrik piyasasına ilişkin mevzuat doğrultusunda, başvuruda bulunan kişiden şirket ana sözleşmesine birtakım hükümler eklemesi de istenebilir.

Başvuruda bulunan kişinin kendisinden ya da başka kurumlardan kaynaklanan gecikmeler dışında, üretim ve otoprodüktör lisanslarına ilişkin işlemler 150-180 günde tamamlanır. Uygun biçimde işleme konulan toptan satış lisans başvurularına ilişkin işlemler ise 30-90 gün içinde tamamlanır.

1. Lisans Ücretleri

2010 yılı için, lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve noter tasdikli lisans sureti alma işlemlerine ilişkin ücretler aşağıdaki gibidir: 

1.1. İletim

Yıllık lisans ücreti: İletilen bir kilovat-saat (kWh) elektriğin bedeli 0,003 kuruştur.

Lisans yenileme: 1.100 TL

Noter tasdikli lisans suretinin alınması: 110 TL

Bunların yanı sıra, iletim tarifesi üzerinden ek bir iletim ücreti de alınır; bu ücret, EPDK adına iletim sistemi kullanıcılarına yansıtılır ve 2007 yılı için Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) iletim tarifesinin % 0,5'ine (binde beş) eşdeğer olarak belirlenmiştir.

 

1.2. Üretim

Lisans ücreti:

Kurulu güç kapasitesi değeri, “P(MW)”

0 < P ≤  1 MW

1.100 TL

1 < P ≤  5 MW   

2.750 TL

5 < P ≤  10 MW

5.500 TL

10 < P ≤  25 MW

11.000 TL

25 < P ≤  50 MW

16.500 TL

50 < P ≤  100 MW     

27.500 TL

100 < P ≤  250 MW

55.000 TL

250 < P ≤  500 MW

82.500 TL

500 < P ≤  1000 MW

165.000 TL

P > 1000 MW

275.000 TL

 

Yıllık lisans ücreti: Üretilen bir kilovat-saat (kWh) elektriğin bedeli 0,002 kuruştur.

Lisans yenileme ücreti: Lisans alma ücretinin %50’sidir.

Lisans tadili: Yeni kurulu güç kapasitesi değerinin eski kurulu güç kapasitesi değer aralığından fazla olması durumunda ödenecek ücret, yeni kurulu güç kapasitesi değer aralığı ile yürürlükte olan eski kurulu güç kapasitesi değerinin farkına eş değer olacaktır. Öte yandan, kapasite artışının aynı kurulu güç kapasitesi değer aralığında kalması durumunda ve diğer durumlarda ödenecek ücret 1.100 TL olacaktır.

Noter tasdikli lisans suretinin alınması: 110 TL

1.3. Dağıtım:

Lisans ücreti:

 Bir yılda dağıtımı yapılan enerji miktarı, “D (kWh)”

D ≤  100 milyon kWh

27.500 TL

100 milyon kWh < D ≤  250 milyon kWh

55.000 TL

250 milyon kWh < D ≤  500 milyon kWh

82.500 TL

500 milyon kWh < D ≤  1 milyar kWh

137.500 TL

1 milyar kWh < D ≤  5 milyar kWh                 

275.000 TL

5 milyar kWh < D ≤  10 milyar kWh

550.000 TL

D>10 milyar kWh

825.000 TL

 

Yıllık lisans ücreti: Dağıtılan bir kilovat-saat (kWh) elektriğin bedeli 0,003 kuruştur.

Lisans yenileme ücreti: Lisans alma ücretinin % 50’sidir.

Lisans tadili: Dağıtım bölgelerinin birleştirilmesi sonucunda dağıtımı yapılan enerji miktarının tadilat öncesindeki değer aralığını aşması durumunda, lisans ücreti, yeni değer aralığına tekabül eden lisans ücreti ile eski değer aralığına tekabül eden lisans ücretinin farkıdır. Dağıtılan enerji miktarının aynı değer aralığında kalması durumunda ve diğer durumlarda ödenecek lisans tadil ücreti 1.100 TL’dir.

Noter tasdikli lisans suretinin alınması: 110 TL

1.4.  Toptan satış:

Lisans ücreti: Özel toptan satış şirketleri için 275.000 TL’dir.

Yıllık lisans ücreti: Toptan satılan bir kilovat-saatlik (kWh) elektrik enerjisinin bedeli 0,003 kuruştur.

Lisans yenileme ücreti: Lisans alma ücretinin % 50’sidir.

Lisans tadili: 1.100 TL

Noter tasdikli lisans suretinin alınması: 110 TL

1.5. Perakende satış:

Lisans ücreti: Özel perakende satış şirketleri için 220.000 TL’dir.

Perakende satış lisansı alma ücreti, perakende satış lisansı almak üzere başvuruda bulunan dağıtım lisansı sahibi kişiler için, dağıtım faaliyetlerine ilişkin lisans alma ücretinin % 10'udur.

Yıllık lisans ücreti: Perakende satışı yapılan bir kilovat-saatlik (kWh) elektrik enerjisinin bedeli 0,003 kuruştur.

Lisans yenileme ücreti: Lisans alma ücretinin % 50’sidir.

Lisans tadili: 1.100 TL

Noter tasdikli lisans suretinin alınması: 110 TL

II. Yapı Ruhsatı

Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşasına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında ise valiliklerce (Bayındırlık ve İskân Müdürlükleri) verilen izindir. 
Yapı ruhsatı almak için yapı sahipleri veya kanuni vekillerinin aşağıdaki belgeleri ilgili yönetimlere (belediye ve valilik bürolarına) teslim etmeleri gerekmektedir.  
(Süre: 3 gün- 1 hafta) 

Gerekli belgeler;

A ) Dilekçe 

B ) Taahhütname

C  ) Tapu senedi

D ) Vekâletname ve muvaffakatnameler (gerektiğinde)

E ) İmar durumu

F ) Mimari proje

G ) Statik proje

I ) Elektrik, mekanik tesisat projeleri

İ ) Çevre ve peyzaj projeleri

J ) Yol ve alt yapı katılım payı ödendi belgeleri

K ) Zemin etüdü

L ) Teknik kontrol için istenecek diğer belgeler (gerektiğinde)

Yapı ruhsatı alan talep sahibi, inşaata iki yıl içinde başlayabilir. İki yıl içinde inşaata başlanmaz veya iki yıl içinde inşaata başlanmasına rağmen beş yıl içinde inşaat ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olur. 

III. İşletme Ruhsatı

1- Şirketin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili bölge bürosuna kaydı
2- Şirketin faaliyetlerine başlamadan önce, işletme ruhsatı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili bölge bürosuna dilekçeyle başvurusu
3- Şirket başvurusunun ardından, iş yerinin imar planı, proje, iş yeri sağlık-güvenlik kurallarına uygunluğunun Bakanlık tarafından tespiti

4- İşletme ruhsatı, iş yerinin tüm kanun ve mevzuata uygun bulunması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bölge bürosu tarafından şirkete posta yoluyla gönderilir.
Bu süreç boyunca Bakanlık tarafından gerçekleştirilen işlemlerin tamamı ücretsizdir.