CAZIBE MERKEZLERI PROGRAMI - ÇAĞRI MERKEZI DESTEĞI
2017-01-27 12:06:45

A- Desteklenen Sektör; Çağrı Merkezi Yatırımları

B- Destek Kapsamındaki Yatırımlar; Yeni yatırım projeleri

C- Asgari Yatırım kriterleri;
– İstihdama yönelik hizmet sözleşmesi yapmış olması,
-Asgari İstihdam; 200 Kişi olmalıdır.

D- Verilen destekler;
1) Bina Tahsisi Desteği; Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan, atıl vaziyette bulunan ve YİKOB veya İdareye tahsis edilen binaların yatırımcıya kiralanması suretiyle uygulanır.

2) Fiber İletişim Altyapısı Desteği; Fiber iletişim altyapısının ilk kurulum maliyeti karşılanır.

3) Personel Eğitim Desteği; İlk kuruluş aşamasında istihdam edilecek personelin eğitim masrafları personel başına 2.500 TL’yi geçmeyecek şekilde karşılanır.

4) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ; Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;                                     
OSB içindeki boş parseller (zorunlu durumlar halinde), Hazineye ait arsa veya parsellerin YİKOB veya İdareye devredilmesi şeklinde uygulanır.

5) Bina Yapımı Desteği; Tahmini bina yapım maliyeti Banka tarafından belirlenir. Bina yatırımcının kendisi, YİKOB veya İdare tarafından yaptırılır. Yatırım için gerekli binanın azami 20.000 m2’ye kadar kısmı desteklenebilir ve verilecek destek tutarı 10.000.000 TL’yi geçemez, aşan kısım yatırımcının öz kaynaklarından karşılanır.

6) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği; Makine-teçhizat ile donanım ve yazılım harcamaları için;

Vade a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli
Vade b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)

Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır.

Kredi limiti: Makine-teçhizat ile donanım ve yazılım harcamaları taahhüt edilen istihdam başına 4.000 TL’ na, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.

Asgari Öz kaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30′ u.

Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.

 

E- Başvuru için gerekli belgeler;

Talebinizin incelenebilmesi için;

  • Aşağıda yer alan “Dilekçe”, Başvuru Formu” ve “Şirkete/Firmaya Ait Genel Taahhütname” belge ve formlarının indirilip doldurulduktan sonra,
  • Yine aşağıda istenilen bütün belgeleri içerecek şekilde, yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış olarak düzenlenecek dosyanın yatırımcı firma yetkililerince,
  • Bankaya veya
  • Bankaya iletilmek üzere Fırat Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofislerine

“CMP Kapsamında Başvuru Teslim-Tesellüm Belgesi” imzalanmak suretiyle teslim edilmesi gerekmektedir.

 

NOT 1: Başvuru dosyası istenilen bütün belgeleri içerecek düzenlenecektir. Tüm evrakların yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından mavi kalemle imzalanması gerekmektedir.

NOT 2: Belgelerden, zorunlu olanların eksik bulunması halinde başvuru süresi sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Eksik belgelerin belirtilen sürenin sonuna kadar tamamlanmaması ve Bankaya ulaştırılmaması durumunda başvuru işlemden kaldırılacaktır.

Çağrı Merkezi Desteği

 

1.        Başvuru Dilekçesi (Ek-1).

İNDİR

2.        Başvuru Formu (Ek-2).

İNDİR

3.        Genel Taahhütname (Ek-3).

İNDİR

4.        Nüfus Cüzdan Fotokopileri (Yatırımcı/ortaklar ve yönetim kurulu üyelerine ait)

 

5.        En son tarihli Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin Tutanak ve Hazirun Cetveli, Yetki Belgesi, İmza Sirküleri

 

6.        Yatırımcı ve Var ise Tüzel Kişi Ortağa Ait, İlgili Vergi Dairesinden ve SGK’ dan Alınmış Borç Durumunu Gösteren Yazı Asılları veya E-Borç Belgeleri.

 

7.        Yatırımcıya ve Var ise Tüzel Kişi Ortağa Ait, Vergi Dairesi Onaylı Son İki Yıla Ait Kurumlar/Gelir Vergisi Beyannameleri (Bilanço ve Gelir Tablosu Verilerini de İçerecek Şekilde)

 

8.        Destek Konusu Yatırıma İlişkin İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Alınmış İzin, Ruhsat, Lisans, ÇED Belgesi, Anlaşma, Proje, vb.

 

9.        Fizibilite Raporu (Var ise) veya Yatırıma/Projeye İlişkin Özet Bilgi

 

10.     Yıllık Faaliyet Raporu (Var ise)

Asgari Öz kaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30′ u.

Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.

 

E- Başvuru için gerekli belgeler;

Talebinizin incelenebilmesi için;

  • Aşağıda yer alan “Dilekçe”, Başvuru Formu” ve “Şirkete/Firmaya Ait Genel Taahhütname” belge ve formlarının indirilip doldurulduktan sonra,
  • Yine aşağıda istenilen bütün belgeleri içerecek şekilde, yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış olarak düzenlenecek dosyanın yatırımcı firma yetkililerince,
  • Bankaya veya
  • Bankaya iletilmek üzere Fırat Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofislerine

“CMP Kapsamında Başvuru Teslim-Tesellüm Belgesi” imzalanmak suretiyle teslim edilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için;

Fırat Kalkınma Ajansı Elazığ  Yatırım Destek Ofisi

Telefon: +90 424 237 22 01

Faks: +90 424 237 22 52

E-Mail: elazigydo@fka.gov.tr

Adres: Cumhuriyet Mah. General Hulusi Sayın CD. No:117 Blok:2 Kat:2 Merkez/ Elazığ

  

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Kredi Pazarlama Daire Başkanlığı      

Telefon: 0312 229 40 00 - 230 40 18                                  

Faks: 0 312 231 96 27                                 

E-mail: kredipazarlama@kalkinma.com.tr             

Adres: Necatibey Caddesi No:98 Çankaya/ANKARA