CAZIBE MERKEZLERI PROGRAMI - YATIRIM VE ÜRETIM DESTEĞI
2017-01-27 09:54:37

Cazibe Merkezleri Programının temel destek paketi olan Yatırım ve Üretim Desteği, İmalat sektörüne yönelik yeni veya mevcut yatırımlarının kapasitelerini geliştirmeye yönelik olarak kullanılabilecektir. Söz konusu destek yararlanabilmek için,  Asgari sabit yatırım tutarı  2 milyon TL, asgari istihdam 30 şartlarını sağlamak gerekmektedir. Ayrıca yatırımlarda kullanılacak kredilendirilecek yatırımın asgari yüzde 30’unun yatırımcının özkaynaklarından karşılanması gerekmektedir. 

Yatırım ve Üretim Destek Paketi'nde                                                                                     

A- Desteklenen Sektör; İmalat Sanayi (*)

B- Destek Kapsamındaki Yatırımlar                                                                                                                                                                                            ;
-Yeni yatırım projeleri,
-Yarım kalmış projeler,
-İşletmeye geçememiş veya faaliyet göstermeyen tesisler,                                            
-İşletme sermayesi ihtiyacı olan tesisler,

C- Asgari Yatırım kriterleri;
-Asgari Sabit Yatırım Tutarı: 2.000.000 TL
-Asgari İstihdam; 30 Kişi

D- Verilen destekler;
1) Danışmanlık Hizmeti Desteği; Fizibilite hazırlama, mühendislik projeleri ve yatırım talebiyle doğrudan ilgili başlangıç eğitim harcamaları ile yatırım için kritik öneme sahip konularda uygulanır. Know-how, imtiyaz,lisans patent ücreti vb harcamalar destek kapsamında değildir.

2) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği (**); Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;
OSB içindeki boş parseller, OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin Özel İdareye devredilmesi şeklinde uygulanır.

3) Bina Yapımı Desteği; Tahmini bina yapım maliyeti Banka tarafından belirlenir. Bina yatırımcının kendisi, Özel İdare tarafından yaptırılır. Yatırım için gerekli binanın azami 20.000 m2’ye kadar kısmı desteklenebilir ve verilecek destek tutarı 10.000.000 TL’yi geçemez, aşan kısım yatırımcının öz kaynaklarından karşılanır.

4) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği; Bina (yarım kalmış yatırımlar hariç) ve makine-teçhizat harcamaları için;

Vade a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli,
Vade b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır.
Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami %70’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.
Asgari Öz kaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30′ u.
Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.

5) Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği;
Vade a) 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl vadeli
Vade b) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
Kredinin faizi: Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının %50’ sidir.
Kredi limiti: Banka tarafından belirlenecektir.

(*) Bakankar Kurulu Kararı Ek-2 sayılı listede belirtilenler öncelikli olarak desteklenmez.
(**) Asgari 100 milyon TL tutarında ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, OSB’ de parsel bulunmaması veya yatırımın OSB’ de yapılamayacak büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesisi edilir.

E- Başvuru için gerekli belgeler;

Talebinizin incelenebilmesi için;

  • Aşağıda yer alan “Dilekçe”, Başvuru Formu” ve “Şirkete/Firmaya Ait Genel Taahhütname” belge ve formlarının indirilip doldurulduktan sonra,
  • Yine aşağıda istenilen bütün belgeleri içerecek şekilde, yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış olarak düzenlenecek dosyanın yatırımcı firma yetkililerince,
  • Bankaya veya
  • Bankaya iletilmek üzere Fırat Kalkınma Ajansı Elazığ Yatırım Destek Ofisine

“CMP Kapsamında Başvuru Teslim-Tesellüm Belgesi” imzalanmak suretiyle teslim edilmesi gerekmektedir.

NOT 1: Başvuru dosyası istenilen bütün belgeleri içerecek düzenlenecektir. Tüm evrakların yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından mavi kalemle imzalanması gerekmektedir.

NOT 2: Belgelerden, zorunlu olanların eksik bulunması halinde başvuru süresi sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Eksik belgelerin belirtilen sürenin sonuna kadar tamamlanmaması ve Bankaya ulaştırılmaması durumunda başvuru işlemden kaldırılacaktır.

Yatırım ve Üretim Desteği

 

1.        Başvuru Dilekçesi (Ek-1).

İNDİR

2.        Başvuru Formu (Ek-2).

İNDİR

3.        Genel Taahhütname (Ek-3).

İNDİR

4.        Nüfus Cüzdan Fotokopileri (Yatırımcı/ortaklar ve yönetim kurulu üyelerine ait)

 

5.        En son tarihli Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin Tutanak ve Hazirun Cetveli, Yetki Belgesi, İmza Sirküleri

 

6.        Yatırımcı ve Var ise Tüzel Kişi Ortağa Ait, İlgili Vergi Dairesinden ve SGK’ dan Alınmış Borç Durumunu Gösteren Yazı Asılları veya E-Borç Belgeleri.

 

7.        Yatırımcıya ve Var ise Tüzel Kişi Ortağa Ait, Vergi Dairesi Onaylı Son İki Yıla Ait Kurumlar/Gelir Vergisi Beyannameleri (Bilanço ve Gelir Tablosu Verilerini de İçerecek Şekilde)

 

8.        Destek Konusu Yatırıma İlişkin İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Alınmış İzin, Ruhsat, Lisans, ÇED Belgesi, Anlaşma, Proje, vb.

 

9.        Fizibilite Raporu (Var ise) veya Yatırıma/Projeye İlişkin Özet Bilgi

 

10.     Yıllık Faaliyet Raporu (Var ise)

 

Ayrıntılı bilgi için;

Fırat Kalkınma Ajansı Elazığ  Yatırım Destek Ofisi

Telefon: +90 424 ) 237 22 01

Faks: +90 424 237 22 52

E-Mail: elazigydo@fka.gov.tr

Adres: Cumhuriyet Mah. General Hulusi Sayın CD. No:117 Blok:2 Kat:2 Merkez/ Elazığ

  

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Kredi Pazarlama Daire Başkanlığı      

Telefon: 0312 229 40 00 - 230 40 18                                  

Faks: 0 312 231 96 27                                 

E-mail: kredipazarlama@kalkinma.com.tr             

Adres: Necatibey Caddesi No:98 Çankaya/ANKARA